Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 90 312 413 26 80 safran@gazi.edu.tr

Prof. Dr. Mustafa SAFRAN

1958 yılında Kastamonu'da doğmuştur. 1979 yılında Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümünden mezun olmuştur. 1985 Yılında Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansını tamamlamıştır. 1989 Yılında Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktorasını vermiştir.

  • Eğitim Bilgileri
Akademik Derece Üniversite Mezuniyet Tarihi
Doktora Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Nisan 1989
Yüksek Lisans Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Mart 1985
Lisans Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Haziran 1979
  • ÜYELİKLER
Yükseköğretim Denetleme Kurulu, Üye, 2016 - devam ediyor.
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Asli Üyesi, 2012 - devam ediyor.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Danışmanı, 2012 - 2016.
YÖK Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubu Yürütücüsü, 2008 - devam ediyor.
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi, 2010 - devam ediyor.
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu "Dünya Belleği İhtisas Komitesi" Yürütücüsü, 2014 - ...
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu "Eğitim İhtisas Komitesi" Yürütücüsü, 2010 - 2014.
Tarih Eğitimcileri Birliği Derneği Kurucusu ve Genel Başkanı, Ağustos 2009 - devam ediyor.)
Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Kurulu Üyesi (YÖK) 2011 - devam ediyor.
European Association of History Educators (EUROCLIO) Üyeliği.
Türkiye İlim ve Edebiyat Eserleri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) Üyeliği.
Kastamonu Üniversitesi Kurma Derneği (KASÜDER) Başkan Yardımcılığı, 2000 - devam ediyor.
Badminton Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği, 1996 - 2002.
Gazi Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, 1995 - 2000.
Gazi Üniversitesi Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği, 1992 - 1996.
  • İŞ DENEYİMİ
  • AKADEMİK YAYINLAR
Yıl Kitabın Adı
2014 Sosyal Bilgiler Öğretimi
2013 Yenilikçi Tarih Öğretimi Etkinlik Örnekleri
2013 Innovative History Education Examplar Activities
2010 Tarih Nasıl Öğretilir?
2009 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
2008 21. Yüzyılda Kimlik, Vatandaşlık ve Tarih Eğitimi
2006 Tarih Öğretimi
2006 Tarih Eğitimi Makaleler Bildiriler
1993 Yaşadıkları Sahalarda Yazılan Lûgâtlara Göre Kuman/Kıpçaklar'da Siyasi, İktisadi, Sosyal ve Kültürel Yaşayış
1992 Iraklı Sığınmacılar ve Türkiye
"2013 KPSS Sonuçlarının Öğretmen Adaylarının Mezun Oldukları Alanlara Göre İncelenmesi", Eğitim ve Bilim, C. 39, S. 171, 2014. (A. Kan, M.T. Üstündağ, T.S. Birbudak, O. Yıldırım ile).
"Sosyal Bilgiler Öğretimine Bakış", Sosyal Bilgiler Öğretimi, Ankara, 2014.
"Abdülaziz’in Avrupa Seyahati", Yenilikçi Tarih Öğretimi Etkinlik Örnekleri, Ankara, 2013. (B. Ata, H. Köksal ile birlikte)
"Tarih Öğretiminde Haritaların Önemi ve Kullanımı" Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi C. 14, S. 2, 2013. (T. Şengül ile birlikte)
"Ortaöğretim Öğrencilerinin Savaş ve Barış Kavramı ile İlgili Düşüncelerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi Turkish StudiesC. 8, S. 8, 2013. (Ö. Aktaş ile birlikte)
"Evrensel Bir Değer Olarak Barış ve Barış Eğitiminin Tarihçesi", Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl. 17, S. 2, 2013.
"Tarih Yazımında Bir Sorun: Tarih ve Zaman İlişkisi Tarihin Peşinde S. 1, 2009. (A. Şimşek ile birlikte)
"Çocuklarda Zaman Algısının Gelişimi Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi C. 2, S. 6, 2009. (A. Şimşek ile birlikte)
"History Teaching in Turkey: From Past to Present and Expectations fort he Future", International Journal of Historical Learning, Teaching and Research, Vol. 8, No: 1, pp. 177-183, January 2009.
"Development of Historical Time Concept in Elemantary School's Students", Elementary Education, Online, 5 (2), pp. 87-109, 2006. (with Ahmet ŞİMŞEK).
"Eğitimbilim Açısından Atatürk ilkeleri ve İnkılâp Tarihi Öğretimi", Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi'nde Yöntem Arayışları, Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yayını, Ankara 2004.
"Avrupa Birliğinin Tarih Öğretimine İlişkin Önerilerinin Bilimsel Temelleri ve Sınırlılıkları", XIV. Türk Tarih Kongresi, Ankara 2002.
"Türk Tarihi Öğretimi ve Meseleleri", Türkler Ansiklopedisi, C. 17, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002.
"Osmanlı Tarihi Öğretimi ve Osmanlı İmajı", Türk Yurdu, Aralık 1999-Ocak 2000. (XIII. Türk tarih Kongresinde tebliğ olarak sunulmuştur - 1999).
"Tarih Öğretiminde Yazılı Kanıtların Kullanılması", G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, C. 18, S. 1, Ankara 1998, ss. 71-86. (Hüseyin KÖKSAL ile birlikte)
"İnkılap Tarihi Öğretimine Yaklaşım Sorunları", G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, C. 18, S. 3, Ankara 1998, ss. 5-17.
"Okul Dışı Tarih Öğretimi", G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, C. 18, S.1, Ankara 1998, ss. 87-94. (Bahri ATA ile birlikte)
"Türkiye'de Tarih Öğretimi Türk Dünyası ve Avrupa Modeli", TADİV Türkiye-Azerbaycan Dostluk ve İşbirliği Vakfı Bilim-Kültür-Sanat Dergisi, S. 1, Ankara 1998, ss. 12-18
"Eğitim Sistemi İçinde Öğretmenin Yeri", Milli Eğitim, S. 137, Ankara 1998, ss. 80-82.
"Barışçı Tarih Öğretimi Üzerine Çalışmalar; Türkiye'de Tarih Ders Kitaplarında Yunanlılara İlişkin Öğrenci Görüşleri", G. Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, C. 18, S. 1, Ankara 1996, ss.11-26. (Bahri ATA ile birlikte)
"Tarih Programları Nasıl Düzenlemelidir?", G. Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, S. 4, Ankara 1996, ss. 413-421.
"Tarih Öğretiminin Eğitimsel Amaçları", Belleten, C: LVII, S. 220, Ankara 1994, ss. 827-842.
"Tarih Öğretimi ve Çağdaş Müfredat Teorileri", XII. Türk Tarih Kongresi, Ankara 1993.
"Değişik Öğrenim Basamaklarında Tarih Dersine İlişkin Tutumlar Üzerine Bir Araştırma", Eğitim Dergisi, S. 4, Ankara 1993, ss. 35-40.
"Lise Öğretmen ve Öğrencilerine Göre Tarih Dersinin Amaçları", Eğitim Dergisi, S. 3, Ankara 1993, ss. 35-39.
"Ders Kitaplarımızdaki 'Türk Dünyası' Konularına İlişkin Bir Çalışma", Uluslararası Türk Dünyası Tarih Araştırmaları Sempozyumu, Ankara 1993.
"Çanakkale Savaşı ve Sonuçları", G. Ü. İnkılâp Tarihi ve Atatürk İlkeleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S. 1, Ankara 1991, ss. 113-117.
"Atatürk ve I. Maarif Şurası", G. Ü. İnkılâp Tarihi ve Atatürk İlkeleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S. 1, Ankara 1991, ss. 1-5.
"Atatürk İlkelerinde Cumhuriyetçilik", Atatürk'ün 50. Ölüm Yılı Anma Konferansları, G. Ü. İnkılâp Tarihi ve Atatürk İlkeleri Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara 1989, ss. 31-34.
"Alaattin Keykubat'ın Otorite Anlayışı ve Ümera Katli Meselesi", Selçuk Dergisi, S. 3, Konya 1988, ss. 97-103.
"Kumanlar/Kıpçaklar", Tarihte Türk Devletleri, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları, Ankara 1987.

Yurt İçi Bildiriler Kitabında Yayımlanan Yayınları

"Mustafa Necati Bey'in Meclis Konuşmalarından Seçmeler", Mustafa Necati Sempozyumu, Kastamonu 1991, ss. 80-84.
"Atatürk ve Gençlik", 19 Mayıs'ın Yeni Türk Devletinin Kuruluşundaki Yeri ve Önemi, G. Ü. Yozgat MYO, Yozgat 1990, ss. 23-26.
"Kastamonu İstiklal Mahkemesi", Türk Tarihinde ve Kültüründe Kastamonu, Kastamonu 1988, ss. 115-120.
"XIII. ve XIV. Yy.'da Karadeniz Limanlarının Ticari ve Tarihi Önemi", I. Tarih Boyunca Karadeniz Kongresi Bildirileri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Samsun 1988, ss. 459-462.
"XI-XIV. Yy.'da Erzurum'un Ticari ve Tarihi Önemi", Tarihi Akış İçinde Erzurum Sempozyumu, Erzurum 1987.
"Gençlik ve Yabancılaşma"Uluslararası Terörizm ve Gençlik Sempozyumu Bildirileri, Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Sivas 1985, ss. 227-232.

Katıldığı Uluslararası Sempozyum ve Kongreler

Bilimin Işığında Eğitimsel Liderlik Uluslararası Konferansı, 22-24 Mayıs 2014, Siirt.
4th International Symposium of Policies And Issues on Teacher Education, 15-16 Mayıs 2014, Ankara.
Karadeniz Bölgesi Eğitim Fakültesi Dekan / Bölüm Başkanları Toplantısı, 14 Mayıs 2014, Samsun.
International Congress on Research in Education, 25-27 Nisan 2014, İzmir.
I. Uluslararası Türk Devlet Yönetimi Geleneği Kongresi, 3-4 Nisan 2014, Bişkek- KIRGIZİSTAN.
International Symposium on Changes And New Trends In Education, 22- 24 Kasım 2013, Konya.
UNESCO, 37th General Conference, 15-20 Kasım 2013, Paris - FRANSA.
International Conferences On Learning Cities, 21- 23 Ekim 2013, Beijing - ÇİN.
Okul Öncesi Eğitimi Güçlendirme Projesi, 7 Ekim 2013, Ankara.
4th Meeting of the National Commissions for UNESCO of Turksoy Member States, 2- 3 Eylül 2013, Eskişehir.
ULEAD 2013 Annual Congress: ICRE, 31 Mayıs - 2 Haziran 2013, Nevşehir.
I. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, Erzurum Atatürk Üniversitesi - Tarih Eğitimcileri Birliği Derneği, 16-18 Haziran 2010, Erzurum.
The 5th International Balkan Education and Science Congress, 2-5 Ekim 2009, Edirne.
I. Uluslararası Avrupa Birliği Demokrasi, Vatandaşlık ve Eğitimi Sempozyumu, 29-30 Mayıs 2009, Uşak.
The First International Congress of Educational Research, 1-3 Mayıs 2009, Çanakkale.
4th Heirnet Conference: "History Education, Identity and Citizenship in the 21 st Century" (21 Yüzyılda Tarih Eğitim ve Vatandaşlık ve Kimlik), Marmara Üniversitesi, 10-12 Eylül2007, İstanbul.
Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Konferansı, 15-16 Ocak 2007, Adana.
XV. Türk Tarih Kongresi, 11-15 Eylül 2006, Ankara.
International Conference on Higher Education, 14-15 Kasım 2005, Ankara.
International Conference on Curriculum Reform and Implementation in the 21th Century, 8-10 Haziran 2005, İstanbul.
I. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, 11-13 Mayıs 2005, Ankara.
Avrupa Birliği Tarih Eğitimi Projesi, 8 Ekim 2004, Strazburg - Fransa.
XIV. Türk Tarih Kongresi, 9-13 Eylül 2002, Ankara.
XIII. Türk Tarih Kongresi, 4-8 Ekim 1999, Ankara. .
Türk Tarihinin Meseleleri Uluslararası Sempozyumu, 23-26 Mayıs 1997, Türkistan.
XII. Türk Tarih Kongresi, 12-17 Eylül 1994, Ankara.
Türk Dünyası Tarih Araştırmaları Kongresi, 5-9 Eylül 1994, Ankara.

Katıldığı Ulusal Sempozyum ve Kongreler

IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, (MEB Ortaklığı), 7-9 Ekim 2009, İstanbul.
Tarih Öğretimine Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu, İstanbul Kültür Üniversitesi, 20-21 Aralık 2008, İstanbul.
21. Yüzyıl Başında Kemalizm Sempozyumu, Yeditepe Üniversitesi, 8-9 Kasım 2006, İstanbul.
15. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 13-15 Eylül 2006, Muğla.
Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikaları Sempozyumu, Marmara Üniversitesi, 7-9 Aralık 2005, İstanbul.
II. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 26-28 Mayıs 2005, Van.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi'nde Yöntem Arayışları Semineri, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 14-15 Aralık 1998, Ankara.
II. Ulusal Eğitim Sempozyumu, Marmara Üniversitesi, 1996, İstanbul.
Öğretmen Yetiştirmede Koordinasyon ve İşbirliği Toplantısı, 1996, Ankara.

Katıldığı Panel ve Çalıştaylar

"Discovering a Diversity of Sources, Sixth Authors and Experts Workshop" Euroclio/Matra Project “A Key to Europe. Innovative Methodology in Turkish School History”, İstanbul, Turkey, 20-23 January 2011.
"Multiperspectivity in Learning and Teaching of History", Fifth Authors and Experts Workshop, Euroclio/Matra Project “A Key to Europe. Innovative Methodology in Turkish School History" Kızılcahamam, Turkey, 14-17 October 2010.
"For Authors and Experts Workshop", Euroclio/Matra Project “A Key to Europe. Innovative Methodology in Turkish School History" Ilgaz, Turkey, 9-11 July 2010.
"School History Project Conference" Leeds-England, 2-4 July 2010.
"A Bridge Too Far? Teaching Common European History, Themes, Perspective and Levels" Nijmegen, the Netherlands, 22-28 March 2010.
"Flowers blooming in the spring-ICT Workshop", Euroclio/Matra Project “A Key to Europe. Innovative Methodology in Turkish School History" Kızılcahamam, Turkey, 12-14 March 2010.
"Building a Framework Second Authors and Experts Workshop", Euroclio/Matra Project “A Key to Europe. Innovative Methodology in Turkish School History" Bolu, Turkey, 15-17 January 2010.
"Building a Framework First Authors and Experts Workshop", Euroclio/Matra Project “A Key to Europe. Innovative Methodology in Turkish School History" Antalya, Turkey, 02-04 October 2009.
"New Roads for History Education in Turkey Stocktaking", Assessing and Planning, Euroclio/Matra Project “A Key to Europe. Innovative Methodology in Turkish School History" Kızılcahamam, Turkey, 5-7 June 2009.
Türkiye'de Tarih Eğitiminde Yaratıcı Metodoloji, EUROCLIO, 5-7 Haziran 2009, Ankara.
TOBB Eğitim Çalıştayı, 24-25 Nisan 2009, Ankara.
Eğitim Sisteminde Yeni Ufuklar Çalıştayı, 6-7 Kasım 2008, Ankara.
Eğitim Fakülteleri Program Geliştirme Çalıştayı, 5-11 Mart 2008, Ankara.
Özel Okullar Birliği Derneği (IV-V-VI), Antalya.
Eğitim Hakkı ve Gelecek Perspektifleri"80.Yıl Uluslararası Eğitim Forumu", 28-30 Ocak 2008, Ankara.
Kastamonu Üniversitesi Ilgaz Toplantısı, 5 Mayıs 2007, Kastamonu.
MEB 17. Milli Eğitim Şûrası, 13-17 Kasım 2006, Ankara.
Yerel Araştırmalar Üzerine Yeni Yaklaşımlar Akademik Platformu, 26 Ağustos 2006, Çankırı.
Eğitim Fakülteleri Program Geliştirme Çalıştayı, 5-11 Mart 2006, Kızılcahamam-Ankara.
International Conference On Higher Education, 14-15 Kasım 2005, Ankara.
International Conference On Cirruculum Reform And Implementation in the 21th Century, 8-10 Haziran 2005, İstanbul.
Ortaöğretimin Yeniden Yapılandırılması, Aralık 2004, Ankara.
Council Of Europe, Teaching of History in European, 8 Ekim 2004.
National Education Development Project: Turkey Preservice Education, 24-25 Şubat 1997.
Türk Dünyası Tarih Araştırmaları Kongresi, 5-9 Eylül 1994, Ankara.

Verilen Konferanslar

Eğitimde Yeni Hedefler, Nisan 2008, Antalya.
Atatürk ve Cumhuriyet, Kasım 2007, Aksaray.
Yeni Programlara Bakış, Aralık 2005, Afyon.
21. Yüzyılda Türk Milli Eğitimi, Kasım 2005, Muğla.
21. Yüzyılda Türk Milli Eğitimi, Ekim 2005, İstanbul.
21. Yüzyılda Türk Milli Eğitimi, Eylül;l 2005, Erzurum.
21. Yüzyılda Türk Milli Eğitimi, Ağustos 2005, Erzincan.
Kastamonu İstiklal Mahkemeleri, Kasım 1995, Kastamonu.
Amasya Tamimi, Ekim 1994, Amasya.
Cumhuriyet ve Atatürk, Kasım 1993, Malatya.
Çanakkale Savaşı'nın 78.Yılı, Mart 1993, Çanakkale.
Atatürk ve Şapka İnkılâbı, Kasım 1992, Kastamonu.
Malazgirt Zaferi'nin 920.Yılı, Ağustos 1991, Muş/Malazgirt.
Miryakefalon Zaferi, Kasım 1989, Isparta.
Atatürk ve Eğitim, Nisan 1989, Yozgat.
Kazım Karabekir'i Anma, Ekim 1988, Konya/Karaman.

Yönetilen Doktora Tezleri

Tuncay, V., "Ulusal ve Uluslararası Toplantılarda Tarih Eğitimi", Gazi Üniversitesi, (Devam ediyor).
Herdem, H., "Tarih Öğretiminde Çok Perspektiflilik", Gazi Üniversitesi, (2014).
Er Tuna, Y., "Ortaöğretim Tarih Öğretmenlerinin Öğrencilerinin ve Tarih Ders Kitaplarının Tarihsel Önem Kavramına İlişkin Yaklaşımları", Gazi Üniversitesi, (2014).
Şengül, T., "Tarih Öğretiminde Harita Kullanımı ve Tasarımı", Gazi Üniversitesi, (2013).
Sungur, H., "ABD'de Tarih Öğretimi ve Dünyaya Yansımaları", Gazi Üniversitesi, (2013).
Aktaş, Ö, "Tarih Eğitiminde 'Savaş ve Barış' Tarihi Öğretimi", Gazi Üniversitesi,(2012).
Akça, N., "Tarih Eğitimi ve Tarihsel Canlandırmalar, Gazi Üniversitesi, (2012).
Aynur, A., "Eski Çağ Tarihi Öğretimi", Gazi Üniversitesi, (2010).
Oruç, Ş., "Sosyal Bilgiler'de Mizah", Gazi Üniversitesi, (2007).
Sarı, İ., "Sözlü Tarih Etkinliklerinin Sosyal Bilgiler Öğretiminde Öğrenci Başarısına Etkisi ", Gazi Üniversitesi, (2007).
Şimşek, A., "İlköğretim Öğrencilerinde Tarihsel Zaman Kavramının Gelişimi ve Öğretimi", Gazi Üniversitesi, (2005).
Köksal, H., "Tarih Öğretiminde Eleştirel Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi", Gazi Üniversitesi, (2005).
Candan, Ahmet S., "Tarih Öğretiminde Ayrıntılı Okuma Becerilerinin Geliştirilmesi", Gazi Üniversitesi, (2003).
Ata, B., "Müzelerle ve Tarihi Mekanlarla Tarih Öğretimi: Tarih Öğretmenlerinin 'Müze Eğitimi'ne İlişkin Görüşleri", Gazi Üniversitesi, (2002).

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

Kiriş, A., "Not Alma Tekniği (Anahat ve Matris Tekniği) ile Tarih Öğretiminin Öğrenci Başarısına ve Hatırlama Düzeyine Etkisi", Gazi Üniversitesi, (2005).
Yıldız, H., "Görme Engellilerde Tarih Eğitimi (Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri Temelinde)", Gazi Üniversitesi, (2004).
Kan, Ç., "Problem Çözme Yönteminin İlköğretimin İkinci Kademe Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrenci Başarısına Etkisi", Gazi Üniversitesi, (2003).
Sağıroğlu, A.Z., "Yapıcı Öğrenme Modelinin (Constructivist Teaching Model) Sosyal Bilgiler Dersindeki Tarih Ünitelerine Uygulanması", Gazi Üniversitesi, (2002).
Kozan, E., "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Eğitimi Geleneklerine Yaklaşımları ve Bu Yaklaşımların Tarih Öğretimiyle İlişkisi: Ankara-Aksaray Örnekleri", Gazi Üniversitesi, (2002).
Kömürcü, H.Z., "İlköğretim 8. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersinde Yer Alan Kavramların Kazandırılma Düzeyi", Gazi Üniversitesi, (2002).
Şimşek, A., "Tarih Öğretiminde Hikaye Anlatımı (Storytelling) Yönteminin Kullanılması", Gazi Üniversitesi, (2001).
Gül, A., "Cumhuriyet Döneminde Ortaöğretim Kurumlarında Din Öğretimi", Gazi Üniversitesi, (1998).
Hancıoğlu, M., "Tek Parti Dönemi Tarih Anlayışı ve Öğretimi", Gazi Üniversitesi, (1998).
Candan, Ahmet S., Kavramlara Dayalı Tarih Öğretimi", Gazi Üniversitesi, (1998).
Köksal, H., "İlkokul Öğretmenlerinin Tarih Konularının İşlenişinde Duygusal İlişkinin Tutumlara Etkisi", Gazi Üniversitesi, (1998).
Ata, B., "Tarih Öğretimine Bilimsel Problem Çözme Yönteminin Uygulamasına Yönelik Bir Model", Gazi Üniversitesi, (1998).
Reyhan, C., "Türk Siyasi Tarihinde Prens Sabahaddin ve Cemiyeti", Gazi Üniversitesi, (1997).
Baştuğ, H., "Kırıkkale İl Merkezi Lise ve Dengi Okullarda Tarih Dersine Yönelik Öğrenci Tutumlarının Değerlendirilmesi", Gazi Üniversitesi, (1997).
Aklan, N. Hakan, "Ders Seçme ve Kredi Sistemine Göre Tarih II Ders Kitabının Öğretmen ve Öğrenci Gözüyle Değerlendirilmesi", Gazi Üniversitesi, (1996).
Hayta, S., "1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesinin Türk Eğitimine Katkıları", Gazi Üniversitesi, (1996).
Kontaş, Ş., "Tarih Öğretiminin Eğitimsel Amaçları", Gazi Üniversitesi, (1996).
Yiğitaslan, D., "Öğretmen ve Öğrenci Gözüyle Ders Geçme ve Kredi Sistemine Göre Tarih I", Gazi Üniversitesi, (1996).
Dinçkol, A., "Ortaokul 1.sınıf Milli Tarih Programında Yer Alan Kavramların Kazandırılma Düzeyleri", Gazi Üniversitesi, (1995).
Dördüncü, M., "1326 senesi Devlet Salnamesine Göre Osmanlı Devlet Teşkilatı", Gazi Üniversitesi, (1995).
Çınar, H., "H.1020-1021 Tarihli 13 Numaralı Ankara Şer`iyye Sicili Transkripsiyon ve Değerlendirme", Gazi Üniversitesi, (1993).
Dönmez, C., "1294 (M.1877) senesi Devlet Salnamesine Göre Osmanlı Devlet Teşkilatı", Gazi Üniversitesi, (1991).
Çakmak, M. A., "Kösedağ Savaşı (1243)", Gazi Üniversitesi, (1990).

Son Beş Yılda Lisansüstü Düzeyde Verilen Dersler

Türkiye ve Dünya'da Tarih Öğretimi Araştırmaları
Ortaöğretim Tarih Programlarının İncelenmesi
Ortaöğretim Tarih Ders Kitaplarının İncelenmesi
Tarihin Doğası ve Eğitimde Tarihin Yeri

Son Beş Yılda Lisans Düzeyinde Verilen Dersler

Özel Öğretim Yöntemleri Tarih Öğretimi - I
Özel Öğretim Yöntemleri Tarih Öğretimi - II
Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi
Tarih Metodolojisi

Sürekli Hakemlik Yapılan Dergiler

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi (Gazi Üniversitesi - Ankara)
Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (Gazi Üniversitesi - Ankara)
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi (Atatürk Üniversitesi - Erzurum)
Sosyal Bilimler Dergisi (Afyon Kocatepe Üniversitesi)
Eğitim Fakültesi Dergisi (Uludağ Üniversitesi - Bursa)
Eğitim (Milli Eğitim Bakanlığı - Ankara)
Kastamonu Eğitim Dergisi (Kastamonu Üniversitesi)
Bilig (Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk - Kazak Üniversitesi)
Buca Eğitim Fakültesi Dergisi (Dokuz Eylül Üniversitesi - İzmir)
Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir)
Milli Eğitim (Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi) (Milli Eğitim Bakanlığı - Ankara)

Katıldığı Radyo ve TV Programları

"Selanik'ten Ankara'ya Uzun Bir Yürüyüş" (TRT için 10 Kasım ile ilgili film senaryosu)
15'e yakın TV Programı (23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim kutlamaları ile ilgili)
20'ye yakın radyo programı (23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim kutlamaları ile ilgili)
EĞİTEK tarafından hazırlanan "Çanakkale" CD'sinin akademik danışmanı

Destek Proje Yürütücülüğü

Türkiye’deki Eğitim Fakültelerinin Akademik ve Program Bazında Yapılandırılması – YÖK – Milli Eğitim Bakanlığı – 2014-devam ediyor.
Almanya’daki Türk Çocuklarının İki Dilli Eğitimi – Akdeniz Üniversitesi – Berlin Üniversitesi, - 2015 - devam ediyor.
4-5. Sınıflar Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı, MEB-TTKB, 2005
6-7. Sınıflar Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı, MEB-TTKB, 2006
MEB Ulusal Öğretmen Stratejisi Projesi, 2010-2014.
MEB - UNESCO - Konya Büyükşehir Belediyesi, Öğrenen Şehirler Projesi, Devam ediyor.
MEB - UNICEF, Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi, 2014.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - AB, Özellikle Kız Çocuklarının Okula Devam Oranlarının Arttırılması Projesi, 2014.
Hazine Müsteşarlığı, Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Projesi, 2014.
MEB - AB, Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi Projesi, 2013-devam ediyor.
YÖK Akreditasyon Komtiesi Üyeliği, 1998-2002.
EUROCLIO- European Association of History Educators, “Innovative Methodology in Turkish School History”, Proje Yöneticisi, 2009-2012.
OÖP-SEP (ORTA ÖĞRETİM PROJESİ) Öğretmen Yeterlilikleri Bireysel ve Kurumsal Performans Yönetimi, 2008.
TEDP (Temel Eğitimi Destekleme Projesi-Avrupa Birliği Destekli), MEB, İlköğretim Genel Müdürlüğü (4.,5.,6. ve 7. Sınıflar Sosyal Bilgiler Ders Kitabı, Çalışma Kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitabı Yazma Komisyon Başkanlığı) 2004-2006.
MEGP (Milli Eğitimi Geliştirme Projesi-Avrupa Birliği Destekli), MEB, Talim ve Terbiye Kurulu İlk ve Ortaöğretim Eğitim-Öğretim Programlarını (4.5.6. ve 7. sınıflar Sosyal Bilgiler ve Lise Tarih) Yenileme Çalışmalarında Komisyon Başkanlığı 2003-2006.
YÖK - Dünya Bankası işbirliğinde Avrupa Birliği Destekli Eğitim Fakültelerini Geliştirme Projesi, 1998-2002.

Diğer Akademik Faaliyetler

MEB Şuralarında aktif görev, 1996-2000-2006.
YÖK-MEB işbirliğince ilk ve ortaöğretim müfredat programlarının yeniden yapılandırılması sürecine katkı sağlaması, 2002-2006.
YÖK-Dünya Bankası işbirliğince Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılandırılması konusunda ABD'de incelemeler, 1998.
Milli Güvenlik Akademisi 42. Dönem Kursiyerliği (6 ay), 1996.
Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı bünyesinde Tarih ders programlarını hazırlayan komisyonda görev, 1993-1995.
D.A.D. bursu ile Almanya'da 6 ay süreyle dil eğitimi ve akademik araştırma, 1986.

Prof. Dr. Mustafa SAFRAN

1958 yılında Kastamonu'da doğmuştur. 1979 yılında Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümünden mezun olmuştur. 1985 Yılında Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansını tamamlamıştır. 1989 Yılında Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktorasını vermiştir.

İletişim

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı
90 312 413 26 80